Prepnúť na plnú verziu


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Táto informácia bola publikovaná od 10. 07. 2017 do 04. 11. 2017

1. Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.


2. Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu

     

3. Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

4. Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


OZNÁMENIE O DELEGOVANÍ

Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu listinu, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Pezinku. Mesto Pezinok má 18 volebných okrskov.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politický subjekt primátorovi mestského úradu v lehote do 5. 10. 2017 v listinnej forme na adresu úradu alebo elektronicky na adresu alena.sindlerova@msupezinok.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti ust. § 138 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 


ROZHODNUTIE O URČENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ
vo volebných okrskoch, miesta a času konania voľby do orgánov samosprávnych krajov


Primátor mesta Pezinok podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 23.6.2017,

UTVORIL volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a URČIL volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinok takto:


 

A. VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI

Hlasovací okrsok č. 1
Hlasovacia miestnosť: Mestský úrad, Radničné námestie 7 (I.poschodie č. dv. 19)
Ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinkok

Hlasovací okrsok č. 2
Hlasovacia miestnosť: Denné centrum (Klub dôchodcov), Kollárova 1
Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

Hlasovací okrsok č. 3
Hlasovacia miestnosť: Gymnázium, Senecká 2
Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Hlasovací okrsok č. 4
Hlasovacia miestnosť: Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)
Ulice: Muškátová, Silvánová

Hlasovací okrsok č. 5
Hlasovacia miestnosť: Materská škola Záhradná 34
Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Hlasovací okrsok č. 6
Hlasovacia miestnosť: Materská škola ul. gen. Pekníka 2
Ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Hlasovací okrsok č. 7
Hlasovacia miestnosť: Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Hlasovací okrsok č. 8
Hlasovacia miestnosť: Materská škola, Svätoplukova 51
Ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 22-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova,  Jamnických, Žarnovických

Hlasovací okrsok č. 9
Hlasovacia miestnosť: Základná škola, Kupeckého 74
Ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Hlasovací okrsok č. 10
Hlasovacia miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

Hlasovací okrsok č. 11
Hlasovacia miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Hlasovací okrsok č. 12
Hlasovacia miestnosť: Základná škola Na bielenisku 2
Ulice:L.Novomeského  1 – 27 a 2 - 34

Hlasovací okrsok č. 13
Hlasovacia miestnosť: Materská škola, Vajanského 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Hlasovací okrsok č. 14
Hlasovacia miestnosť: Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Hlasovací okrsok č. 15
Hlasovacia miestnosť: Školský klub, Fándlyho 11
Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Hlasovací okrsok č. 16
Hlasovacia miestnosť: Stredná odborná škola, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Hlasovací okrsok č. 17
Hlasovacia miestnosť: Materská škola, Bystrická 1
Ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Hlasovací okrsok č. 18
Hlasovacia miestnosť: Základná škola, Orešie 2
Ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková
 

B. ČAS KONANIA VOLIEB

V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č. 166/2017 Z.z. sa voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja, vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka, budú konať

v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7.00. do 22.00 hod.
 

 

C. UPOZORNENIE PRE VOLIČOV

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7 v kancelárií č. P19 (prízemie).
Všetky zmeny je možné vykonať do 3. novembra 2017 do 12.00 hod.
Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

 


ZOZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Zoznam registrovaných kandidátov nájdete tu (formát PDF)