Jedáleň a práčovňa

Oznamy:


Stravovanie a pranie sú podporné služby, ktoré sa poskytujú ambulantnou formou, t.z., že občan priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby a služba sa mu poskytuje na neurčitý čas.
Stravovanie v Jedálni sa poskytuje na Hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 11.30.hod. do 12.30.hod. v pracovných dňoch.
Pranie v práčovni sa poskytuje na hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.
Mesto Pezinok poskytuje túto  službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov, v súčasnosti sú to ZŠ Na bielenisku, ZŠ Fándlyho a Adina Fogtová ADA (Grinrock).

Ciele
Cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej podpornej služby pre odkázaných obyvateľov mesta Pezinok, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta.

Služba
Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe a Podľa § 59 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v Práčovni utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  3. dovŕšila dôchodkový vek.


Tlačivá
Žiadosť o zabezpečenie podpornej služby

Jedálny lístok
PDF - Zverejňovanie aktuálneho jedálneho lístka.

Kontakt
Mgr. Adriana Strečanská, e-mail: adriana.strecanska@msupezinok.sk
Bibiana Herchlová – zamestnanec jedálne a práčovne, tel.: 033/6901 975


Podanie žiadosti a financovanie
Občan, ktorý má záujem o stravovanie/pranie, doručí na MsÚ, odd. školstva a sociálnej starostlivosti spolu so žiadosťou o stravovanie/pranie aktuálne rozhodnutie o dôchodku (všetkých poberaných dôchodkoch) a formou podania Žiadosti o zabezpečenie podpornej služby si požiada o zabezpečenie stravovania/prania alebo súčasne o obe služby.

Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Pezinku, v súlade s VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, Mesto Pezinok za prijímateľa  uhradí:

  1. 1,50 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane a
  2. 1,00 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane.


Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 € sa príspevok neposkytuje.
Cena rozvozu je stanovená na 0,60 € / obedár / deň.
Cena rozvozu pre prijímateľa opatrovateľskej služby je stanovená  na 0,25 € / obedár / deň.