Stavebný úrad

Fotografia úraduSídlo:
na Mestskom úrade v Pezinku, II. posch. č.dv. 32, 37 a 31
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

tel.:  033/ 6901 113 - kancelária prvého kontaktu MsÚ

 

Úradné hodiny:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: neúradný deň


Stavebný úrad je možné kontaktovať telefonicky počas  úradných hodín alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

Vo všetkých vnútorných priestoroch Mestského úradu platí povinnosť nosiť respirátory.
Občanom odporúčame vykonať dezinfekciu rúk po vstupe do budovy.Orientačné rozdelenie:
mesto - všetci referenti: Ing. arch. Cipková (tel.: 033/6901 707), J. Plančík, Ing. Šimová, Ing. Znášiková
Grinava: Ing. Znášiková (tel.: 033/6901 702), J. Plančík (tel.: 033/6901 704)
rekreačné oblasti: Ing. Šimová (tel.: 033/6901 703)
drobné stavby a stavebné úpravy: R. Klementovičová (tel.: 033/6901 705)
právnik oddelenia: Mgr. Holzingerová (tel.: 033/6901 706)
 
Vedúca stavebného úradu: Ing. Popluhárová, tel.: 033/6901 700

Orientačný postup pre občanov
Podanie žiadostí: žiadosti na úseku stavebnej správy sa podávajú v podateľni na Mestskom úrade (MsÚ) v Pezinku – prízemie; žiadosť je možné podať aj poštou.
Obsah žiadostí: tlačivá k žiadosti s poučením (a potvrdenie na zaplatenie správneho poplatku) občan obdrží v kancelárii prvého kontaktu MsÚ – prízemie;
tlačivá sa nachádzajú aj na www.pezinok.sk
Správne poplatky: podľa zákona č. 286/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov - uhrádzajú sa v hotovosti v pokladni na prízemí MsÚ v Pezinku, prípadne prevodom na účet Mesta Pezinok. Výšku správnych poplatkov nájdete tu.
Konania: stavebného úradu sa uskutočňujú podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpiso a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Začatie konania bude všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené písomne. V prípade neúplnosti žiadosti s prílohami bude žiadateľ vyzvaný na jeho doplnenie a konanie sa preruší.
Rozhodnutia: sa vydávajú v súlade s právnymi normami, ktoré tvoria zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu. Rozhodnutia podpisuje primátor Mesta.
Žiadateľ: je povinný dať si vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia a vyzdvihnúť si overenú projektovú dokumentáciu.
Odvolacie orgány: (pozn. odvolania voči rozhodnutiam vydaným tunajším úradom  sa podávajú na Mesto Pezinok):
 • pre pozemné stavby:
  Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky
  Tomášikova 46
  832 05 Bratislava - Staré mesto
   
 • pre dopravné stavby:
  Okresný úrad Pezinok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  Radničné námestie 9
  902 01 Pezinok