Katastrálny odbor Okresného úradu

Fotografia úraduSídlo:
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

tel.:  033/281 70 21
email:  skpk@skgeodesy.sk
web:  www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3&odbor=12


ÚRADNÉ HODINY:

deň úradné hodiny
pondelok: 8.00 - 15.00 hod.
utorok: 8.00 - 15.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 15.00 hod.
piatok: 8.00 - 14.00 hod.


Do pôsobnosti Katastrálneho odboru patrí najmä:
  • poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností
  • rozhodovanie v katastrálnom konaní,
  • správa a aktualizácia katastra nehnuteľností
  • kontrola geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa majú prevziať pre kataster nehnuteľností
  • úradné overovanie geometrických plánov a iných, s katastrom nehnuteľností súvisiacich výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
  • spracúvanie sumárnych údajov katastra nehnuetľností o pôdnom fonde,
  • štandardizovanie geografických názvov,
  • správa štátnej dokumentácie.

 


Bližšie informácie o odbore nájdete na webovej stránke https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3&odbor=12.