Mestská rada

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora.

Určenie

 • podieľa sa na príprave materiálov do mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 • prerokúva materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a zaujíma k nim stanoviská,
 • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta i života v ňom a svoje stanovisko podáva primátorovi,
 • na požiadanie poskytuje radu primátorovi,
 • koordinuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • rozhoduje vo veciach nakladania s majetkom mesta, v rozsahu, ktorý určí mestské zastupiteľstvo osobitným uznesením ,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.


Členovia
Vo volebnom období 2018 - 2022 zvolilo Mestské zastupiteľstvo za členov Mestskej rady týchto poslancov:

 1. Mgr. Mária Wagingerová
 2. Ing. Marián Šipoš
 3. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
 4. PhDr. Milan Grell
 5. Ing. Juraj Pátek
 6. Ing. Pavol Rybár

 


Plán zasadnutí Mestskej rady v roku 2020:Zasadnutia Mestskej rady v roku 2019: