VZN č. 1/2022

o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu