VZN č. 10/2018

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu