Verejná vyhláška - Lico, s. r. o.

Kategória:
Zverejnené od 27. 07. 2005 do 11. 08. 2005


Mesto Pezinok
Stavebný úrad

V Pezinku dňa 27. 7. 2005
Zn.: 5/83-SP/3593-17958/2005

OZNÁMENIE
verejnou vyhláškou


o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel a nariadenie ústneho konania

Stavebník:    LICO, s. r. o., Mlynská dolina 15, 811 04 Bratislava
v zastúpení: Stavoconsult, s. r. o., Radničné nám. 5, 902 01 Pezinok

podal dňa 12. 7. 2005 na Mesto Pezinok žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: IBV GRINAVA – OREŠNÉ 2; komunikácie a inžinierske siete.
Kat. úz.: Grinava
Pozemky parc. č.: 848/21, 840/3, 1088/6

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.

Ide o stavbu pozostávajúcu z týchto stavebných objektov:
SO- 01 Spevnené plochy
SO- 02 Elektrické NN prípojky
SO-03 STL Plynovod

Mesto Pezinok v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb.v znení ďalších zmien a doplnkov (stavebný zákon) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne

nariaďuje

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

6. 9. 2005 o 13.00 hod. so zrazom na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. č. 7, 1. posch., č. dv. 12 (zasadačka)

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Pezinku - stavebnom úrade (odporúčané dni pre verejnosť: Po: 7.30 - 16.00 hod., St: 7.30 - 17.00 hod., Pi: 7.30 - 15.00 hod.; mimo prestávky na obed: 11.30 - 12.30 hod.) a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Ak neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou súhlasia.

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.


Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ
 
Vybavuje:    Ing. Barkáčová, tel. č.: 033/6901 142

Doručí sa
 1. stavebník: LICO, s. r. o., Mlynská dolina 15, 811 04 Bratislava
 2. v zastúpení: Stavoconsult, s.r.o., Radničné nám. 5, 902 01 Pezinok
 3. primátor mesta Pezinok
 4. susedia: Občianske združenie Grinava, Galvaniho 14, 821 04 Bratislava
 5. Zdenka Fričová, 1. mája 41, 902 01 Pezinok
 6. Mesto Pezinok - doprava a cestné hospodárstvo
 7. ObÚ ŽP v Pezinku - OPaK
 8. - odpadové hospodárstvo
 9. ORPZ DI - Okresný dopr. inšpektorát Bratislava III., Vajnorská 25, 832 56 Bratislava 3
 10. Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 11. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44 A, Bratislava
 12. Slovak Telecom , a.s. , Jarošova 1, P.O. Box 100, 830 08 Bratislava
 13. OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
 14. Obvodný pozemkový úrad v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 15. projektant: Ing. Zoltán Zeman, Belinského 20, 851 01 Bratislava
 16. Ing. Anton Fekete, Kollárova 16, 900 27 Bernolákovo
 17. Ivan Gažo, 900 52 Kuchyňa č. 507