Zasadnutie Mestskej rady dňa 04. 02. 2020

Kategória:
Zverejnené od 31. 01. 2020 do 04. 02. 2020
Program
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 4. februára 2020 (utorok) o 13.30 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku
 3. Participatívny rozpočet
 4. Návrh VZN č. X/2020 o miestnych daniach
 5. Návrh VZN č. X/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh VZN č. X/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok
 7. Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca Pezinská mestská spoločnosť)
 8. Návrh VZN č. X/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska
 9. Návrh VZN č. X/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 10. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku
 11. Žiadosť o zriadenie Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane ŠKD, Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení.
 12. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení
 13. Nájmy bytov
 14. Súhlasy a vecné bremená
 15. Prevody a nájmy
 16. Rôzne