Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020

Kategória:
Zverejnené od 11. 02. 2020 do 26. 02. 2020

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN


V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. 02. 2020 prerokuje návrhy všeobecne záväzných nariadení:


Pripomienky k návrhu môžete podávať písomne na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom na adresu: msu@msupezinok.sk, a to do 24. 02. 2020.