Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020

Kategória:
Zverejnené od 19. 02. 2020 do 27. 02. 2020
|
Materiály
|
|
|
|
|
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach
 4. Participatívny rozpočet
 5. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok
 6. Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca PMS)
 7. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska
 8. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 9. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku
 10. Žiadosť o zriadenie ZŠ Komenského 27 vrátane ŠKD za účelom zaradenia ZŠ ako organizačnej zložky Spojenej školy do siete škôl a školských zariadení
 11. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení
 12. Návrh zmeny v Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
 13. Návrh zmeny v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok
 14. Návrh zmien v Komisii športu
 15. Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu
 16. Vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku
 17. Prevody a nájmy
  17.1. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod garážou
  17.2. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod terasou
  17.3. Prevod 1. Mája - pozemok pod trafostanicou ZD
 18. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa na ulici 1.mája
 19. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 20. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
 21. Rôzne
 22. Interpelácie poslancov