Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020

Kategória:
Zverejnené od 19. 02. 2020 do 27. 02. 2020
|
|
Hlasovanie
|
|
|
|
Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie a schválenie programu - voľba návrhovej komisie 16 16 0 0 1
1. 2 Otvorenie a schválenie programu - zmena poradia 16 16 0 0 2
1. 3 Otvorenie a schválenie programu - program ako celok 18 18 0 0 0
11. 4 Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení - A 17 6 9 2 4
11. 5 Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení - B 20 7 11 2 1
11. 6 Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení - C 20 7 12 1 1
3. 7 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach 20 19 0 1 0
4. 8 Participatívny rozpočet 20 20 0 0 0
5. 9 Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok 18 18 0 0 2
6. 10 Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca PMS) 20 19 0 1 0
7. 11 Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska 19 19 0 0 0
8. 12 Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. 19 19 0 0 0
9. 13 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku 18 18 0 0 0
10. 14 Žiadosť o zriadenie ZŠ Komenského 27 vrátane ŠKD za účelom zaradenia ZŠ ako organizačnej zložky Spojenej školy do siete škôl a školských zariadení 19 18 0 1 0
12. 15 Návrh zmeny v Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 18 18 0 0 1
13. 16 Návrh zmeny v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok 17 17 0 0 2
14. 17 Návrh zmien v Komisii športu 16 16 0 0 3
15. 18 Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu 18 2 12 4 2
15. 19 Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu 18 17 0 1 2
15. 20 Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu 19 19 0 0 1
15. 21 Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu 20 19 0 1 0
16. 22 Vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku 19 19 0 0 0
17.1. 23 17.1. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod garážou 18 15 0 3 0
17.1. 24 17.1. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod garážou 18 15 2 1 0
17.2. 25 17.2. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod terasou 18 1 11 6 0
17.3. 26 17.3. Prevod 1. Mája - pozemok pod trafostanicou ZD 18 18 0 0 0
17.3. 27 17.3. Prevod 1. Mája - pozemok pod trafostanicou ZD 18 18 0 0 0
18. 28 Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa na ulici 1.mája 18 0 12 6 0
19. 29 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € 16 16 0 0 1
20. 30 Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 16 16 0 0 1


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf