Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020

Kategória:
Zverejnené od 19. 02. 2020 do 27. 02. 2020
|
|
|
|
Uznesenia
|
|
11. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení - A - uznesenie č. 1-1/2020
11. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení - B - uznesenie č. 1-2/2020
11. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení - C - uznesenie č. 1-3/2020
3. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach - uznesenie č. 1-4/2020
4. Participatívny rozpočet - uznesenie č. 1-5/2020
5. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok - uznesenie č. 1-6/2020
6. Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca PMS) uznesenie č. 1-7/2020
7. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska - uznesenie č. 1-8/2020
8. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. - uznesenie č. 1-9/2020
9. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku - uznesenie č. 1-10/2020
10. Žiadosť o zriadenie ZŠ Komenského 27 vrátane ŠKD za účelom zaradenia ZŠ ako organizačnej zložky Spojenej školy do siete škôl a školských zariadení - uznesenie č. 1-11/2020
12. Návrh zmeny v Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva - uznesenie č. 1-12/2020
13. Návrh zmeny v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok - uznesenie č. 1-13/2020
14. Návrh zmien v Komisii športu - uznesenie č. 1-14/2020
15. Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu - uznesenie č. 1-15/2020
16. Vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku - uznesenie č. 1-16/2020
17.1. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod garážou - uznesenie č. 1-17/2020
17.2. Prevod Mladoboleslavská - pozemok pod terasou - uznesenie č. 1-18/2020
17.3. Prevod 1. Mája - pozemok pod trafostanicou Z - uznesenie č. 1-19/2020
20. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa na ulici 1.mája - uznesenie č. 1-20/2020
21. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 € - uznesenie č. 1-21/2020
22. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra - uznesenie č. 1-22/2020