Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020

Kategória:
Zverejnené od 26. 03. 2020 do 30. 03. 2020
Program
|
|
|
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2020 (pondelok) o 15.00 hod. * v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Cyklochodník Pezinok – Limbach
  3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Pezinského kultúrneho centra
  4. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2020
  5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020
  6. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020
  7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020
  8. Návrh Rozpočtu MESTA PEZINOK na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022
  9. Zaradenie elokovaného pracoviska ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Malacká cesta 63, Pezinok
  10. Návrh VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok 


* ide o ten istý program ako bol predložený na mimoriadne zasadnutie MsZ v Pezinku zo dňa 19.03.2020, ktoré pre nedostatočný počet prítomných poslancov nebolo otvorené.

 

Prílohy: