Zasadnutie Mestskej rady dňa 05. 05. 2020

Kategória:
Zverejnené od 30. 04. 2020 do 05. 05. 2020
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2020 (utorok) o 14.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona virusu na rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ullc v meste Pezinok
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 5. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy Mestského múzea v Pezinku, p. o.
 6. Nájmy bytov a nebytových priestorov
  6.1.  Nájmy bytov
  6.2.  Nájom nebytového priestoru pre Malokarpatskú knižnicu´
 7. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 8. Rôzne