Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 05. 2020

Kategória:
Zverejnené od 07. 05. 2020 do 14. 05. 2020
|
Materiály
|
|
|
|
|
 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na rozpočet mesta Pezinok a návrh opatrení na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia (Ospravedlňujeme sa, ale pri zverejňovaní sa stala technická chyba)
 8. Návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení
 9. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení
 10. Prevody a nájmy
  10.01. Prevod F. P. Drobiševa susedný pozemok
  10.02. Nájom Stupy pozemok
  10.03. Nájom NP Malokarpatská knižnica
 11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy Mestského múzea v Pezinku, p. o.
 12. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 13. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2019
 14. Vyhodnotenie plnenie koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy na rok 2020
 15. Návrh na doplnenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok
 16. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
 17. Rôzne
 18. Interpelácie poslancov