Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 05. 2020

Kategória:
Zverejnené od 07. 05. 2020 do 14. 05. 2020
|
|
|
|
Uznesenia
|
|
3. Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu - uznesenie č. 1-32/2020
4. Návrh VZN č. 4/2020 o určení názvu novej ulice, o zmene názvu ulice a o doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok - uznesenie č. 1-33/2020
5. Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach - uznesenie č. 1-34/2020
6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach - uznesenie č. 1-35/2020
7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - uznesenie č. 1-36/2020
7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - uznesenie č. 1-37/2020
7. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - uznesenie č. 1-38/2020
8. Návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení - uznesenie č. 1-39/2020
9. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení - uznesenie č. 1-40/2020
10. Prevody a nájmy - uznesenie č. 1-41/2020
10. Prevody a nájmy - uznesenie č. 1-42/2020
10. Prevody a nájmy - uznesenie č. 1-43/2020
11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku Mesta Pezinok do správy Mestského múzea v Pezinku, p. o. - uznesenie č. 1-44/2020
12. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie MPS - uznesenie č. 1-45/2020
12. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie MPS - uznesenie č. 1-46/2020
13. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2019 - uznesenie č. 1-47/2020
14. Vyhodnotenie plnenie koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2019 a úlohy na rok 2020 - uznesenie č. 1-48/2020
15. Návrh na doplnenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok a Etického kódexu zamestnanca mesta Pezinok a zamestnancov organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok - uznesenie č. 1-49/2020