Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2020

Kategória:
Zverejnené od 17. 06. 2020 do 25. 06. 2020
|
|
|
|
Uznesenia
|
|
22. Upozornenie prokuratúra - na vedomie - uznesenie č. 1-53/2020
2. Zmena rokovacieho poriadku - uznesenie č. 1-54/2020
3.1. Forte Extra - nájom - uznesenie č. 1-55/2020
3.2. Prevod pozemku ul. gen. Pekníka - uznesenie č. 1-56/2020
3.3. Slovenský rybársky zväz - uznesenie č. 1-57/2020
4. Rozpočtové oparenie Mestského podniku služieb, p.o. - uznesenie č. 1-58/2020
5. Rozpočtové opatrenie - Kotolňa MsU presun z grantov na výstavbu uznesenie č. 1-59/2020
6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok - uznesenie č. 1-60/2020
7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku - uznesenie č. 1-61/2020
7. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku - uznesenie č. 1-62/2020
8. VZN o dotáciách - uznesenie č. 1-63/2020
9. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020 - uznesenie č. 1-64/2020
10. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR - uznesenie č. 1-65/2020
11. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR - uznesenie č. 1-66/2020
12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2019 - uznesenie č. 1-67/2020
13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2019 - uznesenie č. 1-68/2020
14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2019 - uznesenie č. 1-69/2020
15. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019 - info o oprave uznesenia
- uznesenie č. 1-70/2020
16. Zúčtovanie rozpočtového provizória - uznesenie č. 1-71/2020
17. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur - uznesenie č. 1-72/2020
18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.5. do 10.6. 2020 - uznesenie č. 1-73/2020
19. Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby - uznesenie č. 1-74/2020
20. Doplnená koncepcia športu - uznesenie č. 1-75/2020
21. Informácie z činnostI UHK - uznesenie č. 1-76/2020
23.1. Pomoc prevádzkam a zariadeniam - uznesenie č. 1-77/2020