Zasadnutie Mestskej rady dňa 13. 08. 2020

Kategória:
Zverejnené od 13. 08. 2020 do 13. 08. 2020
Program
|
Materiály
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 (štvrtok) o 16.30 hod. v rokovacej miestnosti č. 19 na Mestskom úrade v Pezinku.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN