Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 09. 2020

Kategória:
Zverejnené od 16. 09. 2020 do 24. 09. 2020
Program
|
|
|
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh zníženia nájomného v nebytových priestoroch a na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Pezinok v súvislosti s pandémiou koronavírusu
 3. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
 4. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - zvýšenie príspevku  PKC, p.o
 5. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Mestská polícia Pezinok
 6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku
 7. Štatút časopisu Pezinčan
 8. Prevody a nájmy nehnuteľností
 9. Návrh VZN č. x/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 11. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ
 12. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady
 13. Návrh na schválenie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
 14. Vytypovanie mestských pozemkov na parkovanie s dodávkami v nočných hodinách
 15. Zásady bezpečného parkovania
 16. Koncepcia Mestského podniku služieb, p.o.
 17. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 18. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o., za I. polrok 2020
 19. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o., za I. polrok 2020
 20. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o., za I. polrok 2020
 21. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o., za I. polrok 2020
 22. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o., za I. polrok 2020
 23. Zhodnotenie prevádzky sústavy tepelného hospodárstva v meste Pezinok od roku 2013 po súčasnosť
 24. Informácia o delikvencii a práci Mestskej polície Pezinok
 25. Informácia o technickom stave športovísk Mesta Pezinok
 26. Informácia o stave majetku Mesta Pezinok k 30.6.2020
 27. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020
 28. Informácia o príprave rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021
 29. Informácie z činnosti ÚHK
 30. Vybavenie petície
 31. Informácie primátora
 32. Interpelácie poslancov


Prílohy: