Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 11. 2020

Kategória:
Zverejnené od 19. 11. 2020 do 26. 11. 2020
Program
|
|
Hlasovanie
|
Účasť
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2020 (štvrtok) o 9.30 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.

 1. Návrhová komisia, otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh na nadobudnutie majetku od spoločnosti MK-Projekt
 3. Zmarené investície – odpísanie
 4. Prevody a nájmy nehnuteľností
 5. Návrh na zmenu štatútu Mesta Pezinok
 6. Informácia o úverových podmienkach na verejné osvetlenie, stanovisko HK
 7. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000€
 8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 9. Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho života, Pezinské kultúrne centrom, p.o.
 10. Koncepcia rozvoje obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 11. Koncepcia rozvoja mestský podnik služieb, p.o.
 12. Parkovanie v centre mesta
 13. Menovanie redakčnej rady časopisu PEZINČAN
 14. Návrh na zmeny v komisiách MsZ
 15. Návrh na zmenu člena komisie na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ
 16. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie na kultúru
 17. Návrh na zmenu zmluvy o nájme NP Starej požiarnej zbrojnice s DHZ
 18. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
 19. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK
 20. Informácie primátora
 21. Interpelácie poslancov
 22. Rôzne


Prílohy: