Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021

Kategória:
Zverejnené od 22. 04. 2021 do 29. 04. 2021
|
|
|
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 (štvrtok) o 16.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams..

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  3. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta

 

Prílohy: