Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2020

Kategória:
Zverejnené od 08. 06. 2021 do 14. 06. 2021

 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o miestnom poplatku za  čl. IV. Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.
 

Evidencia poplatku za rozvoj  rok 2020 Suma v €
Začiatočný stav k 01.01.2020 255 954,21
Tvorba – príjem na základe rozhodnutí, splátkové kalendáre 89 707,29
Čerpanie v roku 2020 0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020 345 661,50