Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 09. 2021

Kategória:
Zverejnené od 21. 09. 2021 do 30. 09. 2021
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2021 (štvrtok) o 8.30 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M. R. Štefánika 1, Pezinok – 1. poschodie:

  1. Otvorenie MsR, schválenie programu
  2. Vecné bremená
  3. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov
  4. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
  5. Prevody a nájmy
  6. Pamätný dom Jána Kupeckého
  7. Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022-2024
  8. Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta
  9. Petícia - správa Mestských lesov


Prílohy: