Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 7. 10. 2021 (pokračovanie z 30. 09. 2021)

Kategória:
Zverejnené od 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021
Program
|
|
|
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM *
ktoré sa uskutoční dňa 7. októbra 2021 (štvrtok) o 13.00 hod. v Pezinskom kultúrnom centre, Holubyho 42, Pezinok, I. posch., Spoločenská sála
ako pokračovanie prerušeného zasadnutia zo dňa 30. septembra 2021 (štvrtok) o 13.00 hod.

 1. Otvorenie, voľba NK, schválenie programu
 2. Petícia - správa Mestských lesov
 3. Informácia o stave divej zveri v chotári
 4. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 5. Vecné bremená
 6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov
 7. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 8. Prevody a nájmy
 9. Pamätný dom Jána Kupeckého
 10. Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 – 2024
 11. Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta
 12. Informácie z činnosti ÚHK
 13. Interpelácie
 14. Rôzne :
  14.1.  MŠ Bystrická- havarijný stav kúrenia
  14.2.  MŠ Záhradná- refundácia nákladov počas pandémie COVID

   

* Program upravený na základe schválenia na riadne začatom zasadnutí Mestskéhozastupiteľstva dňa 30.09.2021

 

Prílohy: