Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. 04. 2022

Kategória:
Zverejnené od 14. 04. 2022 do 19. 04. 2022
Program
|
|
|
Účasť
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2022 (utorok) o 17.00 hod. formou ONLINE pripojenia:
 

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Pezinok do správy Mestského podniku služieb, p.o.
  3. Rozšírenie predmetu činností Mestského podniku služieb, p.o.

 

Prílohy: