Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Kategória:
Zverejnené od 11. 05. 2022 do 26. 05. 2022

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 689,28 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu