Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022

Kategória:
Zverejnené od 18. 05. 2022 do 26. 05. 2022
Program
|
|
Hlasovanie
|
Účasť
|
Uznesenia
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12:

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Protest prokurátora
 3. Návrh zmeny Štatútu mesta Pezinok
 4. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
 6. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Rozpočtové opatrenie – zvýšenie príspevku PKC, p. o.
 8. Obchodná verejná súťaž – nájom pozemkov (vinobranie 2022)
 9. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku (FORTE EXTRA, s. r. o.)
 10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie elektrickej energie
 11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie zemného plynu

 

Prílohy: