Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Šenkvice, centrum

Kategória:
Zverejnené od 28. 12. 2005 do 28. 01. 2006


Mesto Pezinok
Spoločný obecný úrad v Pezinku – stavebný úrad

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

Stavebník:    Obec Šenkvice,
Nám. Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
v zastúpení:    Ing. Ladislavom Kobzom,
Domovina 21, 900 81 Šenkvice

podal dňa 12.04.2005 na Mesto Pezinok žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Šenkvice - centrum - stavebné úpravy na Chorvátskej, Vinohradskej, Školskej a nám. G. Kolinoviča v Šenkviciach, (parc. č.: 1894, 294/3, 295/1, kat. úz. Veľké Šenkvice).

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa Určenia Krajského stavebného úradu č. W/2004/111/RJV zo dňa 28.01.2004 v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel a podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností zo štátnej správy na obce a podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní rozhodol takto:
Stavba:    Šenkvice - centrum - stavebné úpravy na Chorvátskej, Vinohradskej, Školskej a nám. G. Kolinoviča v Šenkviciach

Členenie stavby:
SO 01 Spevnené plochy a terénne úpravy rozptyl. priestoru nad opevnením kostola
SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy na Školskej ul.
SO 03 Spevnené plochy a terénne úpravy na Chorvátskej ul. (54-68)
SO 04 Spevnené plochy a terénne úpravy na Chorvátskej ul. (70-84)
SO 05 Spevnené plochy a terénne úpravy na Vinohradskej ul. (78-58)
SO 06 Spevnené plochy a terénne úpravy na Chorvátskej ul. (69-113)
SO 09 Parkové osvetlenie na Školskej ul. rozptyl. priestore (oddychová zóna) nad kostolom a na Chorvátskej ul.
SO 10 Oplotenie rozptyl. priestoru nad opevnením kostola (z kovanej mreže)

V katastrálnom území: Veľké Šenkvice
na pozemkoch parc. č.: 1894, 294/3, 295/1

sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Jedná sa o stavebné úpravy jestvujúcich chodníkov, vytvorenie parkovacích miest, vytvorenie zástavok pre SAD, spevnených plôch pre peších, terénne úpravy a rekonštrukcia verejného osvetlenia - v zmysle overenej projektovej dokumentácie.
 2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Pezinok. Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona a príslušné technické normy.
 5. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby organizáciou k tomu oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s overenou dokumentáciou osoba vykonávajúca stavebný dozor, resp. dodávateľská organizácia.
 6. Stavba bude dokončená do: 24 mesiacov od právoplatnosti SP.
  Stavbu bude realizovať:       Obec Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice.
  Stavba bude uskutočnená:  dodávateľsky.
  Dodávateľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávateľa stavby oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania.
 7. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií využívanie verejného priestranstva na skládku materiálu ap/. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku. Podmienky umiestnenia skládok materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnúť s Mestským úradom.
 8. Námietky účastníkov konania: bez námietok.
 9. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy:
  • Obec Šenkvice – záväzné stanovisko zo dňa 10. 01. 2005 - súhlasíme s výstavbou centra obce Šenkvice v kat. úz. Veľké Šenkvice. Predmetná stavba je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou a je v zastavanom území obce.
  • Úrad Bratislavského samosprávneho kraja - odbor RRaPP – s navrhovaným dopravným riešením súhlasíme a nemáme k nemu žiadne zásadné pripomienky.
  • Regionálne cesty Bratislava – K predloženej PD pre stavebné povolenie je naše stanovisko nasledovné:
   • K vybudovaniu chodníka pri ceste III/0619 a autobusovej zástavky nemáme námietky
   • Umiestnenie priechodu pre chodcov vo vzťahu k začiatku autobusovej zástavky, prípadnú zmenu a doplnenie zvislého alebo vodorovného dopravného značenia a zároveň projekt dočasného DZ počas výstavby je potrebné prejednať s ORPZ, ODI Bratislava III. Schválené dopravné značenie je možné umiestniť na základe určenia Obv. úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Pezinok.
  • ZSE a. s. - k predloženému projektu nemáme námietky a súhlasíme s vydaním stavebného povolenia. Súhlasíme s napojením verejného osvetlenia s inštalovaným výkonom 2,7 kW a súčasným výkonom 1 kW na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia. Pred začatím prác je nutné vytýčiť podzemné vedenie.
  • BVS a. s. – presnú polohu verejných VH zariadení Vám na objednávku vytýčia pracovníci našej prevádzky. Žiadame dodržať ochranné pásmo vodovodu.
  • SPP a. s. – súhlasíme s navrhovanou stavbou. Pred realizáciou žiadame vytýčiť STL, NTL plynovody vrátane prípojok a pri realizácii ich rešpektovať podľa príslušných STN. Zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výlučne ručne. Pri súbehu plynovodov, resp. prípojok s navrhovaným oplotením neosadiť oplotenie nad plynovody a prípojky. Oplotenie osadiť tak, aby existujúce plynovody zostali z vonkajšej strany oplotenia.
  • Slovak Telecom a. s. – pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie dôjde k styku s podzemnými vedeniami. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe je viac káblov rôznej funkčnosti.
  • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Pezinku – súhlasí s vybudovaním chodníka v súbehu s cestou III/0619 a zastávok SAD za týchto podmienok:
   • spádovať chodníky do cesty možno iba vtedy, ak bude vybudovaná dažďová kanalizácia a odvodnenie chodníkov budedo uličných dažďových vpustí
   • pred samotnou realizáciou stavby požiadať tunajší úrad o určenie použitia dopravného značenia a v prípade potreby aj o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Žiadosť doplniť o návrh dočasného dopravného značenia použitého počas výstavby a projekt definitívneho dopravného značenia - obidva odsúhlasené ODI Ba III.
  • ObÚ ŽP v Pezinku - úsek štátnej vodnej správy - Rozhodnutie č. Vod.941/I-63/2005-Ma zo dňa 30.08.2005 - povoľuje uskutočnenie vodnej stavby - Dažďová kanalizácia - rekonštrukcia: Chorvátska ul. a verejný vodovod pre zavlažovanie - polievací vodovod.
  • ObÚ ŽP v Pezinku - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - nemáme námietky proti realizácii predmetnej stavby.
  • OR PZ Bratislava III.- ODI - súhlasíme s predloženou dokumentáciou..
 10. Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia.
 11. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stav. povolenia, stavebný dozor, začatie a ukončenie výstavby, dodávateľ stavby.
 12. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
 13. Stavebník je v zmysle § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona použiť na realizáciu stavby vhodné stavebné výrobky v zmysle § 43f cit. zákona.
 14. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.


Odôvodnenie:

Dňa 12. 04. 2005 podal stavebník, Obec Šenkvice, na Mesto Pezinok žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu "Šenkvice - centrum - stavebné úpravy" na Chorvátskej, Vinohradskej, Školskej a nám. G. Kolinoviča v Šenkviciach.

Mesto Pezinok, prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Pezinku oznámilo podľa § 61 stavebného zákona dňa 18.05.2005 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 14. 06. 2005 vykonalo ústne konanie spojené s miestnym šetrením.

Mesto Pezinok spojilo podľa stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Predloženú žiadosť preverovalo z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona, prerokovalo ju s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi štátnej správy a zistilo, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: ObÚ ŽP v Pezinku - štátna vodná správa, odpadové hospodárstvo, SPP, ZSE, BVS, OR PZ Bratislava III. - ODI, Regionálne cesty Bratislava, BSK, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Pezinku a starostka obce Šenkvice. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania nenašlo Mesto Pezinok také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby.


Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Bratislave prostredníctvom Mesta Pezinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 ods. 1 správneho zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 ods. 2 správneho zákona vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok
 
Vybavuje:    Ing. Vojčináková, tel. č.: 033/6901 142
Príloha pre stavebníka: overená dokumentácia stavby v tomto konaní

Stavebné povolenie obdržia:
 1. stavebník: Obec Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
 2. v zastúpení: Ing. Ladislav Kobza, Domovina 21, 900 81 Šenkvice
 3. primátor mesta Pezinok
Na vedomie:
 1. SPP, Mlynské Nivy, Bratislava
 2. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3. BVS, Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 4. Slovak Telecom, Starohájska 1, Trnava
 5. OR HaZZ v Pezinku
 6. ObÚ v Pezinku - odbor krízového riadenia
 7. ObÚ ŽP v Pezinku - OPaK
 8. ObÚ ŽP v Pezinku - ŠVS
 9. ObÚ ŽP v Pezinku - odpadové hospodárstvo
 10. OR PZ Bratislava III - ODI, P.O.Box 134, Vajnorská 25, 832 56 Bratislava III.
 11. UPC, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
 12. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
 13. Regionálne cesty, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
 14. VÚC, odd. RR aPP, Trnavská cesta 8/A, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava