Verejná vyhláška - Pripojenie areálu na štátnu cestu

Kategória:
Zverejnené od 05. 01. 2006 do 02. 02. 2006


Mesto Pezinok
Spoločný obecný úrad v Pezinku - stavebný úrad

V Pezinku dňa 5. 1. 2006
Zn.: 5/8-ÚR/6372-34245/05

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ:    Ing. Jozef Tuma, BATEA Stavebná spoločnosť, Senecká 55, 902 01 Pezinok

podal dňa 20. 12. 2005 na Mesto Pezinok návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Pripojenie areálu na štátnu cestu v Pezinku, Senecká ul. (parc. č. 5188/2, 2813/2, 5188/8, 5188/10, k. ú. Pezinok).

Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.

Mesto Pezinok, odd. výstavby a životného prostredia v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov (stavebný zákon) oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom tohto konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 31. 01. 2006 (utorok) o 14.30 hod.
so zrazom na Mestskom úrade v Pezinku, č. dv. 31


Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred týmto dňom na Spoločnom obecnom úrade v Pezinku - stavebnom úrade (odporúčané dni pre verejnosť: Po: 7.30 - 16.00 hod., St: 7.30 - 17.00 hod., Pi: 7.30 - 15.00 hod. - obedná prestávka 11.30 - 12.30 hod.).

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, ak neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územného plánu sídelného útvaru a urbanistickej štúdie na danú lokalitu sa neprihliada.

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Oznámenie je zverejnené aj na www.pezinok.sk.Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ
 Vybavuje:    Ing. Popluhárová, tel. č.: 033/6901 144

Doručí sa:
 1. navrhovateľ: Ing. Jozef Tuma, BATEA Stavebná spoločnosť, Senecká 55, 902 01 Pezinok
 2. primátor Mesta Pezinok
 3. Bratisl. samospr. kraj, RRaPP, odb. dopravy, Trnavská cesta 8/A, P. O. BOX 106, 820 05 BA 25
 4. Ing. Jozef Tuma, Vinohradnícka 10, 900 23 Viničné
 5. Ing. Eugen Jurášek, Cerovská 3, 900 81 Šenkvice
 6. Ondrej Sandtner, Kukučínova 16, 902 01 Pezinok
 7. Mária Sandtnerová, Kukučínova 16, 902 01 Pezinok
 8. Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
 9. Obv. úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie v Pezinku, Radn. nám. 1, 902 01 Pezinok
 10. OR PZ v Bratislave DI, Vajnorská 25, 832 56 Bratislava III
 11. ObÚ ŽP v Pezinku - OPaK, ŠVS, Odp. hosp.,
 12. OR HaZZ v Pezinku
 13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 821 02 Bratislava
 14. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 15. ZE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 16. SLOVAK TELECOM a. s., Jarošova 1, P. O. BOX 100, 830 08 Bratislava