Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - parkovisko na Svätoplukovej ul.

Kategória:
Zverejnené od 20. 12. 2005 do 20. 01. 2006

Obec VINIČNÉ
Hlavná 209/206, 900 23 Viničné

V Pezinku dňa 20. 12. 2005
Zn.: 5/84 - SP/79-29176/05

Verejná vyhláška
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník:    Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok

podal dňa 28. 10. 2005 na Obec Viničné prostredníctvom Spoločného obecného úradu - stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: novostavba parkoviska, stavebné úpravy komunikácii a chodníkov na Svätoplukovej ul. v Pezinku (parc. č. 880/106, 880/92, 880/93, 880/69, 880/119, 880/58, 803/7; kat. územie: Pezinok).

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.

Pre stavbu bolo vydané Obcou Viničné rozhodnutie o umiestnení stavby pod zn.: 5/84-ÚR/51-12944/05 dňa 29. 07. 2005.

Obec Viničné, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na obce a na vyššie územné celky podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (ďalej len stavebný zákon), prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodlo takto:

STAVBA: novostavba parkoviska, stavebné úpravy komunikácii a chodníkov na Svätoplukovej ul. v Pezinku

parc.č.: 880/106, 880/92, 880/93, 880/69, 880/119, 880/58, 803/7
kat. územie: Pezinok

sa podľa § 66 stavebného zákona
P O V O Ľ U J E.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia Obce Viničné. Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník.
 2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti tohto rozhodnutia tunajším úradom.
 3. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podľa podmienok umiestnenia stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnosť oprávnenou.
 4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, vyhl. č. 453/2000 Zb. a príslušné technické normy.
 6. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:
  Stavba parkoviska sa umiestni na pozemkoch parc. č. 880/106, 880/92, 880/93, 880/69, 880/119, 880/58, 803/7 - v zmysle situácie osadenia. Dažďové vody z parkoviska po prečistení v odlučovači ropných látok sa zaústia do susediaceho potoka Saulak.
 7. K preložkám existujúcich inž. sietí nedôjde. Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami.
 8. 8. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného priestranstva na skládku materiálu a pod./. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom pozemku. Podmienky umiestnenia skládok materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnúť s mestským úradom.
 9. Stavba bude dokončená do:       24 mesiacov od právoplatnosti stavebných prác.
  Stavbu bude realizovať:             Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok.
  Stavba bude uskutočnená:         dodávateľsky.
  Dodávateľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný oznámiť dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu.
 10. N á m i e t k y účastníkov konania: žiadne.
 11. Vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy:
  • Mesto Pezinok
   • dláždená plocha kontajnerov musí byť vybudovaná pre 6 ks 1100 l kontajnerov rozmerov 1,40 m x 1,20 m.
   • do pásu zelene v tvare L okolo oploteného ihriska je plánovaná výsadba stromov (10 ks) - "náhradná výsadba ŽSR 1000 ks stromov"
  • SPP – zn. OTD-Šv-733/2005 zo dňa 31.3.2005 - súhlasíme s navrhovanou stavbou. Nedotýka sa plynárenských zariadení.
  • Slovak Telecom a. s. – zn. TT - 228/05 zo dňa 21.3.2005 - Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie dôjde k styku s TKZ miestnej podzemnej a diaľkovej siete.
  • Okresné riaditeľstvo PZ v Ba – zo dňa 19.07.2005 :
   1. na parkovisku vyhradiť potrebný počet parkovacích miest pre telesne postihnuté osoby.
   2. v situácii dopravného značenia treba osadiť DZ č. 6a "Priechod pre chodcov" tesne pred úrovňou priechodu pre chodcov
   3. povolenie na použitie trvalého DZ určí príslušný cestný správny orgán
  • Slovenský vodohospodársky podnik – zo dňa 17.082005 - nemá zásadné pripomienky, žiadame však:
   • výustný objekt dažďovej vody realizovať v súlade s STN 73 6701 (vtokové siete a kanalizačné prípojky) s obojstranným 1,0 m opevnením so schodami pre prístup k vyústenému potrubiu s možnosťou osadenia vodočetnej laty.
   • stavbu realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
   • Zahájeniu ako aj k preberaciemu konaniu žiadame prizvať zástupcu našej organizácie p. Váleka , tel.č.: 033/6404398, 031/5622258. Na preberacom konaní žiadame predložiť - odovzdať zástupcovi našej organizácie projekt skutočného vyhotovenia výustného objektu.
  • BVS, a. s. – zn. 4105/4022/2005/Kn zo dňa 11. 4. 2005:
   • nesúhlasíme s vypúšťaním dažďových odp. vôd z navrh. parkoviska cez ORL do verejnej kanalizácie
   • presnú polohu verejných VH zariadení Vám na objednávku vytýčia pracovníci PRV 60 a PK v Modre
   • tesný súbeh s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami v správe BVS, a.s. a ich prípojkami požadujeme riešiť v zmysle STN 73 6005 a vzť. STN. Žiadame ručný výkop.
   • Dodržať minimálne krytie potrubí VH zariadení v zmysle STN.
   • Poklopy žiadame upraviť do nivelity novonavr. parkoviska.
   • Objekty trvalého charakteru žiadame umiestniť mimo ochr. pásma vodovodu a kanalizácie.
   • Po skončení prác žiadame prizvať pracovníkov PRV a PK v Modre na kontrolu osadených poklopov a funkčnosti osadených armatúr.
  • OR HaZZ v Pezinku – k riešeniu požiarnej bezpečnosti nemáme pripomienky.
  • ObÚ ŽP v Pezinku - úsek odpadového hospodárstva - zn. ŽP/ODP/2005/1078/Hd zo dňa 20. 6. 2005 - nemá námietky voči realizácii predmetnej stavby.
   Počas výstavby je stavebník povinný dodržať ustanovenia § 19 povinnosti držiteľa odpadu zákona č. 223/2001 Z. z. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia a uvedení stavby do prevádzky je žiadateľ povinný zosúladiť svoju činnosť s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a požiadať príslušný úrad o vydanie súhlasov. Zosúladiť činnosť so Všeobecne záv. nariadením Mesta Pezinok v ustanoveniach týkajúcich sa odpadového hospodárstva.
  • ObÚ ŽP v Pezinku - ochrana prírody a krajiny - zo dňa 13.09.2005 - nemáme k vydaniu stavebného povolenia pripomienky.
   Ak realizácia stavby bude vyžadovať odstránenie drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o udelenie súhlasu na výrub v zmysle zákona NR SR 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 12. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu.
 13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení sú povinní uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 14. Stavebník je povinný použiť na uskutočnenie stavby iba vhodný stavebný výrobok v zmysle Zákona č. 90/1998 Z. z.
 15. Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia.
 16. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začatie a ukončenie výstavby, dodávateľ stavby.
 17. Ak pri realizácii stavby dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom sú stavebníci, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinní nález ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu.
 18. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka.
 19. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby Obec Viničné.

STAVEBNÉ POVOLENIE stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.


Odôvodnenie:

Stavebník podal dňa 28. októbra 2005 na Obec Viničné žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Obec Viničné oznámila prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Pezinku - stavebného úradu podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona dňa 10.11.2005 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenia navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Obec Viničné v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmalo predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených § 62 stavebného zákona, prerokovalo ju s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi štátnej správy a zistilo, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom, vyhlášky 453/2000 Z. z.., ako aj podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby.

Svoje stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy: primátor mesta Pezinok, ObÚ ŽP v Pezinku - ochrana prírody a krajiny, - odpadové hospodárstvo, BVS, ObÚ ŽP v Pezinku - štátna vodná správa, ORHZ, Slovenský vodohospodársky podnik, ST a Okresný dopravný inšpektorát.

V priebehu stavebného konania nenašla Obec Viničné také dôvody, ktoré by neumožňovali povolenie stavby.


Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Bratislave, prostredníctvom obce Viničné alebo Spoločného obecného úradu v Pezinku - stavebný úrad. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom.

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Štefan L e n g h a r t
starosta obce
 
Vybavuje:    Ing. Šimová, tel. č.: 033/6901 147
Príloha pre stavebníka a obec Viničné: overená dokumentácia stavby v tomto konaní.

Doručí sa
 1. navrhovateľ v. z.: Mesto Pezinok, odd. výstavby a ÚP - Ing. Helena Kobzová, Radničné nám. č.7, 902 01 Pezinok
 2. Obec Viničné - starosta
 3. susedia: Povodie Dunaja, Karloveská č.2,841 04 Bratislava
 4. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 4, 902 01 Pezinok
 5. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 6, 902 01 Pezinok
 6. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 8, 902 01 Pezinok
 7. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 10, 902 01 Pezinok
 8. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 12, 902 01 Pezinok
 9. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 14, 902 01 Pezinok
 10. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 16, 902 01 Pezinok
 11. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 18, 902 01 Pezinok
 12. projektant: VPÚ DECO a.s. Bratislava - Ing. Jozef Žigo, P. O. BOX 177, 830 Bratislava 3

Na vedomie
 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
 2. ObÚ v Pezinku - ŽP - opak, oh, švs, ovz.
 3. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenová 6, Bratislava
 4. Slovenský plynárenský priemysel , Mlynské Nivy 44 A, Bratislava
 5. Bratislavské vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, Bratislava
 6. ST a.s., Jarošova č.1, P. O. BOX 100, 830 08 Bratislava
 7. Mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia
 8. ORPZ DI - ODI P. O. BOX 134, Vajnorská č.25, 832 56 Bratislava III.