Verejná vyhláška - Malokarpatský región - odkanalizovanie

Kategória:
Zverejnené od 04. 01. 2006 do 04. 02. 2006


Mesto Pezinok
Stavebný úrad

V Pezinku dňa 4. 1. 2006
Zn.: 5/83-ÚR/4198-21757/2005

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE

Navrhovateľ:    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
v zastúpení    Hydrocoop spol. s r. o., Bratislava, Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1

podal dňa 17. 8. 2005 na Mesto Pezinok žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu: Malokarpatský región – odkanalizovanie; líniová stavba prechádzajúca cez katastrálne územia:

Modra, Dubová, Malé Tŕnie, Pezinok, Viničné, Grinava, Svätý Jur, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, Most na Ostrove, Farná, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Vrakuňa a Vajnory.

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 119 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a podľa určenia Krajského stavebného úradu v Bratislave č.j. A/2005/584/RJV zo dňa 11.4.2005, posúdilo predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohoto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

STAVBA: Malokarpatský región – odkanalizovanie

ČLENENIE STAVBY:
 1. Povodie A – oblasť ÚČOV- Modra:
  A.I. Úsek ÚČOV - Ivánka pri Dunaji – Bernolákovo
  A.I.1 Hlavné výtlačné potrubie ÚČOV – Ivánka pri Dunaji
  A.I.2 Odkanalizovanie obcí Ivánka pri Dunaji a Bernolákovo
  A.II. Úsek Ivánka pri Dunaji – Čierna Voda
  A.II.1 Hlavné výtlačné potrubie VČS Ivánka pri Dunaji- VČS Čierna Voda
  A.II.2 Odkanalizovanie obcí Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, Viničné
  A.III. Úsek Čierna Voda – Pezinok
  A.III.1 Hlavné výtlačné potrubie VČS Čierna Voda – VČS Pezinok
  A.III.2 Rekonštrukcia stokovej siete Pezinok
  A.III.3 Rekonštrukcia stokovej siete Pezinok
  A.IV. Úsek Pezinok – Modra
  A.IV.1 Hlavné výtlačné potrubie VČS Pezinok- VČS Modra
  A.IV.2 Rekonštrukcia stokovej siete Modra
  A.IV.3 Čistenie odpadových vôd na ČOV Modra
  A.IV.4 Odkanalizovanie obce Dubová
 2. Povodie B – oblasť Svätý Jur
  %