Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2005

Kategória:
Zverejnené od 09. 12. 2005 do 16. 12. 2005


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2005 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 3. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30. 09. 2005
 4. Návrh VZN č. 12/2005, ktorým sa mení VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov
 5. Návrh VZN č. 13/2005, ktorým sa mení VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpad
 6. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb na rok 2006
 7. Návrh rozpočtu Kultúrneho centra na rok 2006
 8. Návrh rozpočtu Mestského múzea na rok 2006
 9. Návrh finančného plánu TV Pezinok, spol. s r.o. na rok 2006
 10. Návrh plánu investičných akcií Mesta Pezinok na rok 2006
 11. Návrh plánu tvorby a použitia fondov na rok 2006
 12. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2006 a stanovisko HK
 13. Vyhodnotenie činnosti primátora za II. polrok 2005 a návrh na udelenie odmeny
 14. Vyhodnotenie činnosti HK za XI. a XII. 2005 a návrh na udelenie odmeny
 15. Plán práce MsR a MsZ na rok 2005
 16. Plán kontrolnej činnosti na rok 2006
 17. Návrh reorganizácie zariadení sociálnych služieb
 18. Voľba prísediacich na Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie 2006 - 2010
 19. Návrh koncepcie finančnej podpory rozvoja športu v Meste
 20. Návrhy na zriadenie záložného práva medzi MVaRR SR, ŠFRB (záložní veritelia) a Mestom Pezinok (záložca)
 21. Prevody nehnuteľností
  21.1.  Zámena pozemku na výstavbu garáže (Muškát II.), Mesto pezinok - J. Miháliková
  21.2.  Zámena pozemku na výstavbu garáže (Muškát II.), Mesto pezinok - M. Boženík s manželkou
  21.3.  Odkúpenie pozemku na výstavbu garáže (Muškát II.), J. Mlejn a J. Lederleitnerova
  21.4.  Zámena pozemku (Muškát II.), VISTA real, s. r. o. - Mesto Pezinok
  21.5.  a) Predaj pozemkov pod bytovkami (Muškát II.), STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.; b) Nájom pozemkov (Muškát II.)
  21.6.  Majetko-právne usporiadanie - zmluva o urovnaní (Mesto Pezinok - Ing. O. Wenzl s manželkou a V. Schlegel
  21.7.  Zmena uznesernia č. 1-161/2005 zo dňa 22. 09. 2005
 22. Výnimky z VK
  22.1.  Nájom pozemku na Hrnčiarskej ul. (F. Varecha)
  22.2.  Nájom pozemku R. O. Baba - Lyžiarský klub Baba (Ing. P. Skovajsa)
 23. Rôzne
  23.1.  Návrh komisie na výber zhotoviteľa stavby "Novostavba parkoviska Sever, Svätoplukova ul. 10 - 16"
  23.2.  Informácia o zrušení VK na prenájom RD nachádzajúceho sa na Seneckej ulici v Pezinku
 24. Informácie primátora
 25. Interpelácie poslancov

 

DOKUMENTY:
- účasť poslancov
- výsledky hlasovania
- zápisnica z rokovania (formát PDF, na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)