Verejná vyhláška - Eurovia s. r. o.

Kategória:
Zverejnené od 07. 09. 2005 do 30. 10. 2005


Mesto Pezinok
Stavebný úrad

V Pezinku dňa 7. 9. 2005
Zn.: 5/81-ÚR/1622-7084/2004

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE


o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania

Navrhovateľ:    Eurovia s. r. o., Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava

podal dňa 10. 06. 2004 na Mesto Pezinok návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Bytový dom, parkoviská a prípojky na inžinierske siete na Muškátovej ul. v Pezinku (parc. č. 2045/61, 2045/62, 2045/24, 2045/4, 2045/3, 2045/5, 2045/30, 2047/129, 2047/3, 2047/29, k. ú. Pezinok).
Návrh bol rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2004/01351-HOR zo dňa 21. 02. 2005 vrátený na nové prejednanie dňa 16. 05. 2005.

Stavebné objekty:
SO 01 Bytový dom
SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská
SO 03 Prípojka vodovodu
SO 04 Prípojka kanalizácie
SO 05 Prípojka plynovodu STL/NTL
SO 06 Prípojka nn
SO 07 Telefónna prípojka
SO 08 Televízny kábelový rozvod - prípojka
SO 09 Verejné osvetlenie
SO 10 Sadové úpravy
SO 11 Smetníky
SO 12 Pieskovisko pre deti

Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.

Spoločný obecný úrad v Pezinku - stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov (stavebný zákon) oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom tohto konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery v dotknutom území a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenia navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Dňa 26. 05. 2005 bolo zverejnené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania (známym účastníkom konania bolo doručené do vlastných rúk a verejná vyhláška visela po dobu 15 dní na mieste obvyklom). Stavebný úrad opomenul zverejniť oznámenie v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 správny poriadok aj na internetovej stránke, z tohto dôvodu tak uskutočňuje dnešným dňom.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade (stránkové dni: Po: 13.00 - 17.00 hod., St: 13.00 - 16.00 hod., Pi: 8.00 - 11.00 hod.).

Účastníci územného konania (okrem tých, ktorý sa o začatí konania dozvedeli v mesiacoch máj -jún 2005) môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené na internetovej stránke po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ
 
Vybavuje:    Ing. Vojčináková, tel. č.: 033/6901 142