Verejná vyhláška - Odvolanie zákazu vstupu do vinohradov

Kategória:
Zverejnené od 18. 11. 2005 do 16. 12. 2005


Mesto Pezinok

Verejná vyhláška


Primátor mesta Pezinok ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 2 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasuje:


ODVOLANIE

zákazu vstupu ako aj zákazu vjazdu motorových vozidiel
do vinohradov, s účinnosťou od 18. 11. 2005.


Primátor Mesta Pezinok verejnou vyhláškou zo dňa 17. 08. 2005 zakázal vstup do vinohradov na časové obdobie od 18. 08. 2005 až do odvolania z dôvodu dozrievania a zberu úrody hrozna (v zmysle § 4 ods. 1 VZN Mesta Pezinok č. 5/2000).

Z dôvodu ukončenia zberu hrozna, primátor Mesta Pezinok odvolal zákazu vstupu ako aj zákazu vjazdu motorových vozidiel do vinohradov a to s účinnosťou od 18. 11. 2005 (v zmysle § 4 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 5/2000).

V Pezinku dňa 18. 11. 2005


Mgr. Oliver Solga
primátor mesta