Verejná vyhláška - Novostavba parkoviska, stavebné úpravy na Svätoplukovej ul.

Kategória:
Zverejnené od 10. 11. 2005 do 08. 12. 2005


Mesto Pezinok
Spoločný obecný úrad v Pezinku - stavebný úrad

V Pezinku dňa 10. 11. 2005
Zn.: 5/84-SP/79-29176/2005

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania podľa ust. § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
a upustenie od miestneho zisťovania

Stavebník:    Mesto Pezinok, Radničné nám. č.7, 902 01 Pezinok

podal dňa 28. 10. 2005 na Mesto Pezinok žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: novostavba parkoviska, stavebné úpravy komunikácii a chodníkov na Svätoplukovej ul. v Pezinku (parc. č. 880/106, 880/92, 880/93, 880/69, 880/119, 880/58, 803/7; kat. územie: Pezinok).

Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie.

Mesto Pezinok v súlade s ustanovením § 61 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien (stavebný zákon) oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenia navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.


V tomto konaní ide o:
novostavbu parkoviska, stavebné úpravy jestvujúcich parkovacích plôch, komunikácii a chodníkov na Svätoplukovej ul. v Pezinku

Umiestnenie stavby: kat. úz. Pezinok
parc. č. pozemkov: 880/106, 880/92, 880/93, 880/69, 880/119, 880/58, 803/7


Účastníci stavebného konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Ak neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Pezinku - stavebnom úrade (odporúčané dni pre verejnosť: Po: 7.30 - 16.00 hod., St: 7.30 - 17.00 hod., Pi: 7.30 - 15.00 hod.; mimo obednej prestávky: 11.30 - 12.30 hod.).

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok, Mesta Senec, Obce Viničné, Obce Slovenský Grob a Obce Vinosady v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ
 
Vybavuje:    Ing. Šimová, tel. č.: 033/6901 147

Doručí sa:
 1. navrhovateľ v. z.: Mesto Pezinok, odd. výstavby a ÚP - Ing. Helena Kobzová, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok
 2. Obec Viničné - starosta
 3. susedia:   Povodie Dunaja, Karloveská č.2,841 04 Bratislava
 4. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 4, 902 01 Pezinok
 5. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 6, 902 01 Pezinok
 6. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 8, 902 01 Pezinok
 7. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 10, 902 01 Pezinok
 8. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 12, 902 01 Pezinok
 9. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 14, 902 01 Pezinok
 10. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 16, 902 01 Pezinok
 11. vlastníci bytových domov, Svätoplukova č. 18, 902 01 Pezinok
 12. projektant: VPÚ DECO a.s. Bratislava - Ing. Jozef Žigo, P. O. BOX 177, 830 Bratislava 3
 13. OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
 14. ObÚ v Pezinku - ŽP - opak, oh, švs, ovz.
 15. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenová 6, Bratislava
 16. Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44 A, Bratislava
 17. Bratislavské vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, Bratislava
 18. ST a. s., Jarošova č. 1, P. O. BOX 100, 830 08 Bratislava
 19. Mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia
 20. ORPZ DI - ODI P. O. BOX 134, Vajnorská č. 25, 832 56 Bratislava III.
Na vedomie:
 1. navrhovateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. č.7, 902 01 Pezinok