Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 4. 2005

Kategória:
Zverejnené od 22. 04. 2005 do 29. 04. 2005

Mesto Pezinok

 

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2005 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 3. Rozbor hospodárenia Mesta za rok 2004
  3.1.   Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2004 a stanovisko hlavnej kontrolórky
  3.2. Záverečný účet Mesta, plnenie príjmov a výdavkov za rok 2004 a stanovisko hlavnej kontrolórky
  3.3. Návrh na prerozdelenie prebytku hospodárenia Mesta za rok 2004
 4. Rozbor hospodárenia Kultúrneho centra za rok 2004 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 5. Rozbor hospodárenia Mestského múzea za rok 2004 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 6. Rozbor hospodárenia Mestského podniku služieb za rok 2004 s stanovisko hlavnej kontrolórky
 7. Rozbor hospodárenia Podniku bytových služieb, spol. s r. o. za rok 2004, stanovisko dozornej rady a tematická revízia hlavnej kontrolórky
 8. Rozbor hospodárenia TV Pezinok, s. r. o. za rok 2004, stanovisko dozornej rady a tematická revízia hlavnej kontrolórky
 9. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu športu, kultúry a pomoci na rok 2005
 10. Návrh rozpočtových opatrení v zmysle VZN č. 18/2004
 11. Príprava a plnenie investičných zámerov v roku 2005
 12. Vyhodnotenie kultúrneho života v Meste za rok 2004
 13. Vyhodnotenie koncepcie školstva za rok 2004
 14. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti Mesta za rok 2004
 15. Vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch a stanovisko hlavnej kontrolórky
 16. Vyhodnotenie činnosti poľovníckeho združenia Leštiny za rok 2004 a stanovisko hlavnej kontrolórky
 17. Vyhodnotenie separovaného zberu za rok 2004 a tematická revízia hlavnej kontrolórky
 18. Správa o delikvencii na území Mesta
 19. Návrh VZN č. 4/2005, ktorým sa mení VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 20. Návrh VZN č. 5/2005 o určení názvu nepomenovanej ulice v meste Pezinok
 21. Návrh Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Pezinok
 22. Návrh zmeny organizačnej štruktúry MsÚ v Pezinku
 23. Návrh dohody o spolupráci medzi Mestom Pezinok a nadáciou Revia
 24. Informácia o výsledku o. v. s. na predaj zvyšných stavebných pozemkov na Bielenisku
 25. Informácia o výsledku o. v. s. na predaj pozemkov na Rozálke
 26. Žiadosť p. Petra Valka o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 100 tis. Sk
 27. Návrh na vytvorenie Komisie cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva v Pezinku
 28. Návrh Rokovacieho poriadku Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu
 29. Prevody nehnuteľností
  29.1.   Predaj pozemku v lokalite Na Bielenisku (Ján Valaštiak)
  29.2. Predaj pozemku v lokalite Rozálka (IRI, a. s.)
  29.3. Predaj pozemku pri železnici, v lokalite Panholca (ŽSR)
  29.4. Predaj pozemku pri Amfiteátri (Mgr. art. Miroslav Kollár)
  29.5. Kúpa pozemku za stavbou Čistoty na Kollárovej ul. a za stavbou na Holubyho 22
  29.7. Predaj pozemku na Markušovej ul. (Edita Andelová)
  29.8. Predaj pozemku na Markušovej ul. (Ing. Pavol Adamec)
 30. Výnimky z postupu VK
  30.1.   Prenájom pozemku pri jazere Dolná tehelňa (Ján Gálik a Anna Gáliková)
  30.2. Prenájom pozemku v lokalite Na Bielenisku (Genovéva Chynoranská)
  30.3. Prenájom nebytových priestorov na Cajlanskej ul. 7 - bývalá Okresná prokuratúra (PRO-ZUMA, s. r. o.)
 31. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ za rok 2004
 32. Rôzne
  32.1.   Návrhy na udelenie mestských ocenení
  32.2. Informácia o výsledku o. v. s. na predaj pozemkov na výstavbu garáži na Moyzesovej ul. - II. kolo
  32.3. Informácia o výsledku o. v. s. na predaj pozemkov na výstavbu garáži na Severe
  32.4. Zmluva o prenájme energetických zariadení Mesta Pezinok Podniku bytových služieb, s. r. o.
 33. Informácie primátora
 34. Interpelácie poslancov


DOKUMENTY:

- účasť poslancov
- výsledky hlasovania
- zápisnica z rokovania (formát PDF, na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)