Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 7. 2005

Kategória:
Zverejnené od 13. 07. 2005 do 20. 07. 2005

Mesto Pezinok

 

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná dňa 20. júla 2005 (streda) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
  2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Pezinok
  3. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra a náležitosti písomnej prihlášky
  4. Zmena organizačnej štruktúry MsÚ v Pezinku
  5. Návrh na zámenu nehnuteľností s BSK
  6. Rôzne


DOKUMENTY:

- účasť poslancov
- výsledky hlasovania
- zápisnica z rokovania (formát PDF, na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)