Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 11. 2005

Kategória:
Zverejnené od 04. 11. 2005 do 11. 11. 2005

Mesto Pezinok

 

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. novembra 2005 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 3. Informácia o hospodárení Mestského múzea za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 4. Novela rozpočtu Mestského múzea na rok 2005
 5. Informácia o hospodárení KC za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 6. Novela rozpočtu KC na rok 2005
 7. Informácia o hospodárení MPS za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 8. Novela rozpočtu MPS na rok 2005
 9. Informácia o hospodárení TV Pezinok, s.r.o. za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 10. Informácia o hospodárení PBS, spol. s.r.o. za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 11. Žiadosť VTC o poskytnutie pôžičky vo výške 140 tis. Sk
 12. Novela plánu tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov
 13. II. novela rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2005
 14. Návrh na odpis pohľadávok
 15. Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania
 16. Investičný zámer Pezinok - Rozálka a informácia o účasti Mesta Pezinok na medzinárodnom Veľtrhu nehnuteľností
 17. Návrh VZN č. 11/2005 o názvoch nových ulíc v lokalite Záhumenice
 18. Informácia o zrušení VK na prenájom NP na Radničnom námestí č. 7 a návrh ďalšieho postupu
 19. Návrh Koncepcie sociálnych služieb Mesta Pezinok
 20. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za rok 2005 a tematické previerky ÚHK
 21. Informácia o rokovaní o podmienkach odkúpenia zámku a ekonomická analýza jeho prípadného využitia
 22. Prevody nehnuteľností
 23. Výnimky z VK
 24. Rôzne
  24.1.  Pridelenie nájomných bytov na Zumberskej ulici
 25. Informácie primátora
 26. Interpelácie poslancov


DOKUMENTY:

- účasť poslancov
- výsledky hlasovania
- zápisnica z rokovania (formát PDF, na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)