Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 6. 2005

Kategória:
Zverejnené od 10. 06. 2005 do 17. 06. 2005


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 17. júna 2005 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Informácia o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2005
 3. Návrh VZN č. 7/2005, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov
 4. Návrh novely plánu tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov
 5. Návrh novely rozpočtu Mesta na rok 2005
 6. Vyhodnotenie stavu ŽP a verejnej zelene v meste
 7. Návrh VZN č. 8/2005 o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe
 8. Zmena ÚPN č. 1/2005 a návrh VZN č. 9/2005, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záv. častí ÚP, v znení neskorších zmien
 9. Informácia o návrhu generálneho prokurátora SR na preskúmanie súladu VZN č. 2/97 s Ústavou SR
 10. Oznámenie o zrušení n. o. Lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinka a zánik zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy zo dňa 19.11.2002
 11. Návrh na vytvorenie a zloženie Komisie cestovného ruchu
 12. Vyhodnotenie činnosti primátora a návrh na udelenie odmeny za I. polrok 2005
 13. Vyhodnotenie činnosti HK a návrh na udelenie odmeny za I. polrok 2005
 14. Prevody nehnuteľností
 15. Výnimky z VK
 16. Rôzne
 17. Informácie primátora