Zasadnutie Mestskej rady dňa 9. 9. 2005

Kategória:
Zverejnené od 02. 09. 2005 do 09. 09. 2005


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 9. septembra 2004 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Plnenie Uznesení MsZ
 3. Informácia o plnení rozpočtu za I. polrok 2005
 4. Zrušenie Uznesenia 1-291/2003 z 12.12.2003
 5. Podnet Klubu Slobodného fóra Pezinok na komplexné riešenie vyňatia pozemkov z LPF v rekreačných oblastiach
 6. Vyhodnotenie stavu ŽP a verejnej zelene v meste za rok 2004
 7. Návrh VZN č. 10/2005 o sociálnej pomoci
 8. Organizačný poriadok mestskej samosprávy - aktualizácia
 9. Prevody nehnuteľností
 10. Výnimky z VK
 11. Rôzne
 12. Informácie primátora