Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 10. 2005

Kategória:
Zverejnené od 21. 10. 2005 do 28. 10. 2005


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 28. októbra 2004 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Informácia o hospodárení Mestského múzea za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 3. Novela rozpočtu Mestského múzea na rok 2005
 4. Informácia o hospodárení KC za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 5. Novela rozpočtu KC na rok 2005
 6. Informácia o hospodárení MPS za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 7. Novela rozpočtu MPS na rok 2005
 8. Informácia o hospodárení TV Pezinok, s.r.o. za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 9. Informácia o hospodárení PBS, spol. s.r.o. za I. polrok 2005 a tematická previerka ÚHK
 10. Novela plánu tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov
 11. II. novela rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2005
 12. Informácia o príprave rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2006
 13. Návrh na odpis pohľadávok
 14. Návrh Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania
 15. Informácia o účasti Mesta Pezinok na medzinárodnom Veľtrhu nehnuteľností
 16. Návrh VZN č. 11/2005 o názvoch nových ulíc v lokalite Záhumenice
 17. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za rok 2005 a tematické previerky ÚHK
 18. Návrh Koncepcie sociálnych služieb Mesta Pezinok
 19. Prevody nehnuteľností
 20. Výnimky z VK
 21. Rôzne
 22. Informácie primátora