Zasadnutie Mestskej rady dňa 2. 12. 2005

Kategória:
Zverejnené od 25. 11. 2005 do 02. 12. 2005


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2005 (piatok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Kontrola plnenia úloh
 2. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30. 09. 2005
 3. Návrh VZN č. 12/2005, ktorým sa mení VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov
 4. Návrh VZN č. 13/2005, ktorým sa mení VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpad
 5. Návrh rozpočtu Kultúrneho centra na rok 2006
 6. Návrh rozpočtu Mestského múzea na rok 2006
 7. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb na rok 2006
 8. Návrh finančného plánu TV Pezinok, spol. s r. o. na rok 2006
 9. Návrh plánu tvorby a použitia fondov na rok 2006
 10. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2006 a stanovisko HK
 11. Vyhodnotenie činnosti primátora za II. polrok 2005 a návrh na udelenie odmeny
 12. Vyhodnotenie činnosti HK za II. polrok 2005
 13. Plán práce MsR a MsZ na rok 2005
 14. Plán kontrolnej činnosti na rok 2006
 15. Návrh reorganizácie zariadení sociálnych služieb
 16. Prevody nehnuteľností
 17. Výnimky z VK
 18. Rôzne
 19. Informácie primátora