Zasadnutie Mestskej rady dňa 14. 02. 2019

Kategória:
Zverejnené od 11. 02. 2019 do 14. 02. 2019
Program
|
Materiály
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2019 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Informácie primátora
 2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2019
 3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2019
 4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2019
 5. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2019
 6. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2019
 7. Štatút Mesta Pezinok
 8. Návrh VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
 9. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 10. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 11. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky   2019,2020,2021 a stanovisko HK
 12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018
 13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 14. Informácia  o systéme zberu komunálneho odpadu v meste
 15. Informácia o  správe, údržbe  o stave miestnych komunikácií v meste
 16. Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2018 a úlohy na rok 2019
 17. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2018 a úlohy na rok 2019
 18. Schválenie Koordinačného tímu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na roky 2019 až 2023
 19. Rôzne
  19.01. Nájom pozemku pre ŽSR
  19.02. Návrh BHSM na mimosúdnu dohodu
  19.03. Rokovanie BVS – koalícia nášho regiónu