Zasadnutie Mestskej rady dňa 16. 04. 2019

Kategória:
Zverejnené od 12. 04. 2019 do 16. 04. 2019
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2019 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 2.

 1. Informácie primátora
 2. Súhlasy so zriadením vecného bremena
 3. Žiadosti o zaradenie do siete škôl a školských zariadení
  1. Súkromná MŠ Preschool Benjamín, Trnavská 4, Pezinok,
  2. Súkromná MŠ, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok,
  3. Súkromná MŠ Múdre hlavičky, Cajlanská 83, Pezinok
  4. Výdajná školská jedáleň
 4. Žiadosť CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok o úpravu rozpočtu
 5. Príprava VZN, o zákaze plastových nenávratných obalov na trhových miestach zriadených VZN č. 14/2017
 6. Metodika výberu riaditeľa MO
 7. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta
 8. Lesy
 9. Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR
 10. Rôzne