Zasadnutie Mestskej rady dňa 21. 05. 2019

Kategória:
Zverejnené od 16. 05. 2019 do 21. 05. 2019
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2019 (utorok) o 16.00 hod. v Starej radnici.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Návrh na odvolanie riaditeľky PKC, p.o.
 4. Participatívny rozpočet
 5. Súhlasy a vecné bremená
 6. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 8. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 9. Návrh na doplnenie členov do komisie TH z radov poslancov
 10. Návrh na prijatie RO
 11. Voľba riaditeľov mestských organizácií
 12. Rôzne