Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019

Kategória:
Zverejnené od 11. 06. 2019 do 27. 06. 2019
 

Mesto Pezinok

V zmysle ustanovenia § 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2019 prerokuje návrhy týchto Všeobecne záväzných nariadení:

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
    ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018.

Pripomienky k týmto návrhom môžete podávať písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, príp. elektronicky na adresu: msu@msupezinok.sk.