Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019

Kategória:
Zverejnené od 20. 06. 2019 do 27. 06. 2019
|
Materiály
|
|
|
|
|
2. Informácie primátora
3. Úprava plánu práce MsZ - návrh uznesenia
4. Pristúpenie mesta Pezinok do združenia obcí JURAVA - návrh uznesenia
5. Návrh VZN 4-2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3-2019 - návrh uznesenia
6. Preklasifikovanie výdavkov ZŠ Fándlyho - návrh uznesenia
7. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - návrh uznesenia
8. Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov s KPSS - návrh uznesenia
9. Participatívny rozpočet - návrh uznesenia
10. Prevody a nájmy
10.01. Mocilenko Javorova prevod - návrh uznesenia
10.02. Chalmovska Javorova prevod pozemku - návrh uznesenia
10.03. Jendek prevod Drobiševa - návrh uznesenia
10.04. Bittner Slenčne udolie najom - návrh uznesenia
10.05. Cipro Ciprova najom pozemku Slnecna - návrh uznesenia
10.06. Nadobudnutie Fajgalska - návrh uznesenia
10.07. Nadobudnutie 1 Mája - návrh uznesenia
10.08. Zrušenie uznesenia Suvorovova - návrh uznesenia
10.09. Zrušenie uznesenia Kern - návrh uznesenia
11. Návrh VZN 5-2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9-2017 (Prevádzkový čas) - návrh uznesenia
12. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu mesta a stanovisko HK - návrh uznesenia
- stanovisko HK
13. Rozbor hospodárenia TV PEZINOK za rok 2018 a stanovisko DR - návrh uznesenia
14. Rozbor hospodárenia PMS za rok 2018 a stanovisko DR - návrh uznesenia
15. Rozbor hospodárenia PKC za rok 2018 - návrh uznesenia
16. Rozbor hospodárenia MPS za rok 2018 - návrh uznesenia
17. Rozbor hospodárenia Mestského múzea za rok 2018 - návrh uznesenia
18. Informácia o plnení rozpočtu k 31 03 2019 - návrh uznesenia
19. Informácie z činnosti ÚHK - návrh uznesenia
20. Rôzne
20.01. Návrh na schválenie projektu Bezpečné mesto - návrh uznesenia
20.02. Návrh na vymenovanie riaditeľa PKC - návrh uznesenia