Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 11. 2019

Kategória:
Zverejnené od 15. 11. 2019 do 19. 11. 2019
Program
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 (utorok) o 13.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora – tvorba rozpočtu
 3. (presun do bodu 15.)
 4. Žiadosť o zaradenie Elokovaného pracoviska, M. R. Štefánika 10, Pezinok, pri ZUŠ Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, Pezinok do siete škôl a školských zariadení
 5. Žiadosť o zaradenie Elokovaného pracoviska, Komenského 27, Pezinok, pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok do siete škôl a školských zariadení
 6. Návrh VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 7. Návrh VZN č. 8/2019 o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mesta Pezinok v čase núdze
 8. Návrh VZN č. 9/2019 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok
 9. Návrh na doplnenie predmetu nájmu (rozšírenie zóny plateného parkovania)
 10. Koncepcia rozvoja informačných technológií mesta Pezinok
 11. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2019.
 12. Súhlasy a vecné bremená
 13. Prevody a nájmy
 14. Nájmy mestských bytov
 15. Rôzne – diskusia
  15.01.  Návrh na vysporiadanie komunikácií a pozemkov
  15.02.  Žiadosť o zriadenie občianskeho združenia pri Meste Pezinok
  15.03.  Verejné WC v meste Pezinok
  15.04.  Rozpracovanosť investičných akcií k 30.10.2019