Zasadnutie Mestskej rady dňa 11. 12. 2019

Kategória:
Zverejnené od 06. 12. 2019 do 11. 12. 2019
Program
|
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2019 (streda) o 16.30 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné poplatky
 3. Návrh VZN č. 10/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 4. Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku
 5. Informácie o plate primátora
 6. Návrh na udelenie odmeny HK za rok 2019
 7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020
 8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2020
 9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020
 10. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2020
 11. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2020
 12. Návrh Rozpočtu MESTA PEZINOK na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 a stanovisko HK
 13. Súhlasy a vecné bremená
  13.01.  Súhlas pre elkatel s.r.o. na Šenkvickej ceste
  13.02.  Zmluva o budúcom vecnom bremene pre Bilčík s.r.o. na Šenkvickej ceste
 14. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok, Súkromného klubu deti pri SZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok a Výdajnej školskej jedálne pri SZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020
 15. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti MPS